BEHANDELING EN GEGEVENSBESCHERMING

Omdat wij begrijpen dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens uw vertrouwen vereist, volgen wij de huidige regelgeving en de juiste procedures bij de behandeling en bescherming van gegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij hieronder identificeren, waarbij wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen en de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens waarborgen.

Het hieronder beschreven privacybeleid bepaalt hoe het consortium van het ENACTEST-project omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn partners, het personeel dat deelneemt aan de opleidingen die in het kader van het project worden gegeven, de externe deelnemers aan de test- en validatiefase van het project, de externe deelnemers aan de openbare disseminatie-evenementen van het project, de bezoekers van onze website enactest-project.eu.

Het consortium van het ENACTEST-project is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn partners en bezoekers die een verzoek om contact of deelname aan proefexperimenten van de geproduceerde middelen indienen, volgens de voorwaarden van de in de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (de algemene verordening gegevensbescherming – AVG). Het consortium van het ENACTEST-project deelt de verstrekte persoonsgegevens met geen enkele andere entiteit.

Wij verzamelen geen informatie van bezoekers van onze site. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u ze invult:

 • het contactformulier op de website van het project,
 • alle andere vormen en formaten van gegevensverzameling die op de projectwebsite beschikbaar zijn,
 • het inschrijvingsformulier voor een van de openbare multiplier-evenementen die door een van de partners van het consortium worden gepromoot,
 • de handtekeningenlijst van de deelnemers bij het bijwonen van elk in het kader van het project gepromoot openbaar evenement,
 • het registratieformulier in het online platform voor de cursus (enactest-project.eu).

Uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor de gegevens worden verstrekt, namelijk: voor raadpleging van belanghebbenden over de beoordeling van de ENACTEST-resultaten, over de opstelling van verslagen die moeten worden ingediend bij de Europese Commissie en/of een van de nationale financieringsorganen van het Erasmus+-programma. (Servicio Espanol para la Internacionalizaión de la Educación) en om updates over de voortgang en de resultaten van het project te sturen onder strikte voorwaarden die u selecteert in het toestemmingsvakje in elk van de online formulieren op deze website.

Volgens de in de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (de algemene verordening gegevensbescherming – AVG) moet het gebruik van persoonsgegevens worden gerechtvaardigd op grond van ten minste één rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden in verband met het ENACTEST-project is uw toestemming.

 • Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hiervoor krijgt u een toestemmingsformulier voor het gebruik van uw gegevens, dat later kan worden ingetrokken);
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan het ENACTEST-project is onderworpen;
 • Wanneer verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang te bereiken en onze redenen voor het gebruik ervan prevaleren boven uw rechten inzake gegevensbescherming;
 • Wanneer verwerking voor ons noodzakelijk is om te getuigen, een recht uit te oefenen of te verdedigen in een gerechtelijke procedure tegen u, ons of een derde.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen uw naam, e-mailadres, type organisatie of affiliatie, land van verblijf, beroep, leeftijd en/of andere omvatten.

Wij gebruiken verschillende veiligheidsmaatregelen, waaronder authenticatie tools, encryptie en digitale certificaten om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen en handhaven. Hoewel gegevensoverdracht via het internet of de website geen volledige beveiliging tegen inbraak kan garanderen, doen wij en onze dienstverleners al het mogelijke om fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in te voeren en te handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Wij hebben onder meer het volgende uitgevoerd:

 • Bescherming van informatietechnologiesystemen door middel van firewalls om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen;
 • Voortdurende controle op de toegang tot informatietechnologiesystemen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.

Wij bewaren uw gegevens alleen voor de periode waarin het doel waarvoor ze zijn verzameld geldig is. Zodra de maximale bewaartermijn is bereikt, worden uw persoonsgegevens onherroepelijk geanonimiseerd (geanonimiseerde gegevens kunnen worden opgeslagen) of veilig vernietigd.

Voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden worden uw persoonsgegevens bewaard vanaf de intrekking van uw toestemming of het laatste contact dat is gelegd (dewelke het laatste plaatsvindt) en indien zij binnen deze periode hun toestemming niet hebben ingetrokken.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze leveranciers/dienstverleners en worden uitsluitend op grond van ons beleid en onze normen (of gelijkwaardig beleid en gelijkwaardige normen van onze leveranciers/dienstverleners) geraadpleegd en gebruikt.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken, met ingang voor de toekomst. Bij volledige verwijdering van uw toestemmingsverklaringen zult u niet langer gecontacteerd worden en geen communicatie meer ontvangen voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

Als u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de projectcoördinator via het online contactformulier dat hier enactest-project.eu/contact/ beschikbaar is.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben ons te verzoeken:

 • u aanvullende informatie te geven over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken;
 • een kopie van de verstrekte persoonsgegevens krijgen;
 • U krijgt de persoonsgegevens die u op uw verzoek aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt;
 • Elke onnauwkeurigheid in de persoonsgegevens die wij bewaren;
 • Gewiste persoonsgegevens waarvan het gebruik niet langer legitiem is;
 • Wij beperken het gebruik van uw persoonsgegevens totdat de klacht is onderzocht.

De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het algemeen belang (preventie of opsporing van strafbare feiten) of van ons belang (handhaving van het beroepsgeheim).

Als u een van deze rechten uitoefent, zullen wij deze analyseren en binnen één (1) maand reageren.

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of met ons antwoord na de uitoefening van een van deze rechten, overeenkomstig de geldende wetgeving, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Delegado de Protección de Datos).

Onze website en/of ons leerplatform kan links bevatten waarmee u gemakkelijk andere interessante websites kunt bezoeken. Zodra u deze links hebt gebruikt om onze site te verlaten, moet u er echter rekening mee houden dat wij geen controle hebben over die website. Daarom kunnen de partners van het consortium van het ENACTEST-project niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en de privacy van de informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites verstrekt en vallen deze sites niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Wij gebruiken geen cookies voor tracking doeleinden.