BEHANDLING OCH DATASKYDD

Genom att förstå att användningen av dina personuppgifter kräver ditt förtroende följer vi gällande bestämmelser och lämpliga rutiner för behandling och dataskydd.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som vi identifierar nedan, enligt den allmänna förordningen om dataskydd (GDPR) och för att säkerställa konfidentialitet och integritet för dina personuppgifter.

Integritetspolicyn som beskrivs nedan, fastställer hur konsortiet av ENACTEST-projektet behandlar personuppgifterna från sina partners, personal som deltar i de utbildningar som tillhandahålls inom ramen för projektet, externa deltagare i projektets test- och valideringsfas, externa deltagare i projektets offentliga spridningsevenemang, besökare på vår webbplats enactest-project.eu.

Konsortiet inom ENACTEST-projektet ansvarar för behandlingen av personuppgifter från sina partners och besökare som lämnar in en begäran om kontakt eller deltagande i pilottester av de resurser som produceras, i enlighet med villkoren i den dataskyddslagstiftning som gäller i Europeiska unionen (den allmänna dataskyddsförordningen – GDPR). Konsortiet för ENACTEST-projektet delar inte de personuppgifter som tillhandahålls med någon annan enhet.

Vi samlar inte in information från besökare på vår webbplats. Personuppgifter kommer att samlas in och behandlas endast om du fyller i:

 • kontaktformuläret som finns på projektets webbplats,
 • alla andra former och format för datainsamling som finns på projektets webbplats,
 • registreringsformuläret för något av de offentliga multiplikatorevenemang som främjas av någon av konsortiets partner,
 • deltagarnas underskriftslista när de deltar i ett offentligt spridningsevenemang som marknadsförs inom ramen för projektet,
 • registreringsformuläret i onlineplattformen för kursen (enactest-project.eu).

Dina personuppgifter kommer att samlas in och användas för de specifika ändamål för vilka uppgifterna tillhandahålls, nämligen: för samråd med intressenter om bedömningen av ENACTEST-resultaten, för framställning av rapporter som ska lämnas till Europeiska kommissionen och/eller någon av de nationellt finansieringsorgan för Erasmus+-programmet (Servicio Espanol para la Internacionalizaión de la Educación) och för att skicka uppdateringar om projektets framsteg och resultat i strikta termer som du väljer i samtyckesrutan som ingår i vart och ett av onlineformulären på denna webbplats.

Enligt den dataskyddslagstiftning som gäller i Europeiska unionen (den allmänna förordningen om dataskydd – GRDP) måste användningen av personuppgifter motiveras med minst en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden som är tillämplig för insamling och användning av dina personuppgifter för ovan beskrivna syften relaterade till ENACTEST-projektet är ditt samtycke.

 • När du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter (för detta ändamål kommer du att presenteras med ett samtyckesformulär för användningen av dina uppgifter, vilket samtycke senare kan dras tillbaka);
 • När behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som ENACTEST-projektet omfattas av;
 • När behandling är nödvändig för att uppnå ett berättigat intresse och våra skäl för dess användning går före dina dataskyddsrättigheter;
 • När behandling är nödvändig för att vi ska vittna, utöva eller försvara en rättighet i rättsliga förfaranden mot dig, oss eller en tredje part.

De personuppgifter som samlas in kan inkludera ditt namn, e-postadress, typ av organisation, bosättningsland, yrkesmässigt yrke, ålder och/eller annat.

Vi använder en mängd olika säkerhetsåtgärder, inklusive autentiseringsverktyg, kryptering och digitala certifikat för att skydda och upprätthålla säkerheten, integriteten och tillgängligheten för din personliga information. Även om dataöverföring över internet eller webbplats inte kan garantera fullständig säkerhet mot intrång, gör vi och våra tjänsteleverantörer allt för att implementera och underhålla fysiska, elektroniska och processuella säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddskrav. Vi har bland annat implementerat följande:

 • Skydd av IT-system genom brandväggar för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter;
 • Kontinuerlig övervakning av tillgången till informationsteknologiska system för att förhindra, upptäcka och förhindra missbruk av dina personuppgifter.

Vi lagrar dina uppgifter endast under den period då syftet för vilket de samlades in är giltigt. När den maximala bevarandeperioden har uppnåtts kommer dina personuppgifter att anonymiseras oåterkalleligt (anonymiserade uppgifter kan lagras) eller förstöras på ett säkert sätt.

För de syften som beskrivs i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att behållas från insamlingen av ditt samtycke eller den senaste kontakten (beroende på vilket som inträffade sist) och om, inom denna period, inte har dragit tillbaka sitt samtycke.

Dina personuppgifter lagras på våra leverantörers/tjänsteleverantörers skyddade servrar och nås och används uteslutande enligt våra policyer och standarder (eller motsvarande policyer och standarder för våra leverantörer/tjänsteleverantörer).

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke, med verkan för framtiden. Efter fullständig borttagning av dina samtyckesförklaringar kommer du inte längre att kontaktas och ta emot kommunikation för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Om du har några frågor angående vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta projektkoordinatorn via onlinekontaktformuläret som finns här enactest-project.eu/contact/.

Under vissa villkor kan du ha rätt att begära att vi:

 • Ge dig ytterligare information om hur vi använder din personliga information;
 • Få en kopia av de personuppgifter som tillhandahålls;
 • Du får de personuppgifter som du har lämnat till en annan personuppgiftsansvarig på din begäran;
 • Eventuella felaktigheter i de personuppgifter vi behåller;
 • Raderade personuppgifter vars användning inte längre är legitim;
 • Vi begränsar hur vi använder dina personuppgifter tills klagomålet har utretts.

Utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa undantag som är avsedda att skydda det allmänna intresset (förebyggande eller upptäckt av brott) eller vårt intresse (upprätthålla tystnadsplikt).

Om du utövar någon av dessa rättigheter kommer vi att analysera dem och vi kommer att svara inom en (1) månad.

Om du är missnöjd med vår användning av dina personuppgifter eller med vårt svar efter att ha utövat någon av dessa rättigheter, i enlighet med gällande lagstiftning, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Delegado de Protección de Datos).

Vår webbplats och/eller lärplattform kan innehålla länkar för att du enkelt ska kunna besöka andra intressanta webbplatser. När du har använt dessa länkar för att lämna vår sida bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den webbplatsen. Därför kan inte partnerna i konsortiet för ENACTEST-projektet vara ansvariga för skyddet och integriteten av all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på sekretesspolicyn som gäller för den aktuella webbplatsen.

Vi använder inte cookies för spårningsändamål.